අදත් 28 -27 කෝටියක් ඇතුළු ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුපිරි තෑගී වල උරුමක්කාරයෙක් වන්න.

nlb dlb Super Ball Kapruka Dhana Nidhanaya
By Wayomi මාස 2 කට පෙර
Wayomi

Wayomi

ඊයේ දිනයේත් 28 -27 කෝටියක් ඇතුළු ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුපිරි තෑගී රැසක් බෙදී ගියේ මේ ආකාරයටයි.

ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2022 නොවැම්බර් මස 30 වන බදාදා )

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) - Y 0 1 8 3 0 4       

* වාරය - 4955              

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 12,786,783.00        

🟢 ගොවිසෙත (Govisetha) - J 10 66 72 76 / 0 6 7 4 7          

* වාරය - 3197                                        

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 60,000,000.00    

🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) - මිථුන 4 6 9 9 9 1           

* වාරය - 1410        

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 11,387,672.80     

🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) - S 15 47 56 64      

* වාරය - 1303       

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 283,604,250.00      

🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) - D 38 62 64 70        

* වාරය - 0985                 

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 134,634,276.40                

🟢 හඳහන (Hadahana) - කන්‍යා 17 41 50 62          

* වාරය - 0264                

⭐සුපිරි ත්‍යාග - රු. 2,662,692.00         

 

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය


🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) - E 03 14 25 46

* වාරය - 1756        

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.67,145,749.80  

🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) - මිථුන 03 14 24 61  

* වාරය - 3642        

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.4,634,627.40   

🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) - C 13 14 55 68   

* වාරය - 1930                                   

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.83,708,074.40      

🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) - P 32 54 56 72         

* වාරය - 4091        

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.31,775,856.30  

🟢 කප්රුක (Kapruka) - H 12 43 50 74 12    

* වාරය - 1106              

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.281,782,883.80       

🟢 ජයෝදා (Jayoda) - X 13 15 35 70      

* වාරය - 1875           

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.37,565,920.00 

 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW