ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් ඇරයුමක්

4 days ago

පවතින තත්ත්වය හමුවේ මෙම ඉල්ලීම සිදුකරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

එම විස්තරය

Gallery