අදත් රන් මිලෙහි වෙනසක්. වෙනස් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates
By Wayomi මාස 2 කට පෙර
Wayomi

Wayomi

අද දිනයේ රන් මිලෙහි වැඩි වීමක් සිදුව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දින රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසයි.


🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce)                                           
Rs. 645,985.00                               
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram)                                           
Rs. 22,790.00                         
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                      
Rs. 182,300.00                              
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram)                                             
Rs. 20,900.00                                   
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                             
Rs. 167,150.00                              
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram)                                             
Rs. 19,950.00                        
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                             
Rs. 159,550.00

 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW