මෙරටින් සුනාමි තත්ත්වයක් ගැන දැඩි අවදානමක්!! - අනතුරු අඟවයි.

මුහුදු රළ ඉහළ යාම සහ ගොඩබිමට මුහුදු රළ පැමිණීම පිළිබඳව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් තිබේ

. ඒ අනුව මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස කල ගුුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වෙරළාසන්න ජනතාවට අනතුරු අඟවා තිබේ.

එම අනතුරු ඇඟවීම පහතින් 

Gallery