සති අන්තයේ වෙනස් වුන විදුලි කප්පාදුව.. (PHOTO)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
සති 1 කට පෙර
krishani

krishani

අද(24) දින පැය දෙකයි විනාඩි විස්සක් විදුලිය විසන්ධි වේ.

එම කාලසටහන පහතින්,


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න....

JOIN


Gallery