අද දින රන් මිලෙහි තරමක වෙනසක්.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates
By Wayomi දින 2 කට පෙර
Wayomi

Wayomi

අද දින රන් මිල තරමක වැඩි වීමක් දකින්න ලැබෙනවා.

ඒ අනුව අද දින රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසයි.


🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce)                                     
Rs. 639,509.00                          
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram)                                     
Rs. 22,560.00                      
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                
Rs. 180,500.00                         
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram)                                       
Rs. 20,680.00                               
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                       
Rs. 165,450.00                          
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram)                                       
Rs. 19,740.00                      
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                       
Rs. 157,950.00

 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW