විශ්‍රාම යන නිළධාරින් වෙත ලබුණු අසුභ පුවත.

Government Employee Government Of Sri Lanka
By Sithumi මාස 2 කට පෙර
Sithumi

Sithumi

මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්, සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් වෙත, රාජ්‍ය බැංකු සභාපතිවරුන් වෙත සහ සමාගම්, මණ්ඩල, ඇතුළු ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත ඒ පිළිබඳව ලිඛිතව දැනුම් දෙමින් ලිපියක් යොමුකර විශේෂ දැනුම්දීමක් සිදු කර තිබෙනවා. 

 ඒ රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි විශ්‍රාම යන නිලධාරින්ට නිල වාහනවල අයිතිය පැවරීම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවා තිබීමයි. 

 මේ බව මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.