අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
By krishani මාස 2 කට පෙර
krishani

krishani

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) විසින් අද (04) දින පැය 02යි විනාඩි 20 ක විදුලි කප්පාදුවක් අනුමත කර ඇත.

එම කාලසටහන පහතින්,

Gallery Gallery