අලුත් වෙන වටිනාකම් සමඟ අදත් කෝටි ගණනක් වටිනා තෑගී රැසක්.

Super Ball Kapruka Mega Power Govisetha Mahajana Sampatha
By Wayomi මාස 1 කට පෙර
Wayomi

Wayomi

Report

දිනෙන් දින අලුත් වෙන වටිනාකම් සමඟ 28 -30 සහ 14 කෝටියක් ඇතුළු ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුපිරි තෑගී රැසක් දිනාගන්න.

අදත් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ටිකත් පත් කිහිපයකම තෑගී වටිනාකම වැඩි වී තිබෙනවා.

ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2023 පෙබරවාරි මස 07 වන අඟහරුවාදා )

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) - S 3 9 6 4 1 2             

* වාරය - 5024               

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු.25,272,363.00                                             

🟢 ගොවිසෙත (Govisetha) - K 03 54 55 71       

* වාරය - 3266        

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 77,417,865.60                                    

🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) - කුම්භ 1 4 2 9 2 6   

* වාරය - 1479                                              

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 10,274,523.60                  

🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) - D 26 03 13 32 41          

* වාරය - 1372    

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 298,484,126.00                                           

🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) - Y 29 36 51 66     

* වාරය - 1054       

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 82,463,234.80              

🟢 හඳහන (Hadahana) - තුලා 01 46 51 55          

* වාරය - 0333     

⭐සුපිරි ත්‍යාග - රු. 2,592,282.60                      

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය   

🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) - T 18 32 53 76     

* වාරය - 1825               

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.74,375,586.20                                         

🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) - කුම්භ 14 22 25 50     

* වාරය - 3711                  

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.2,000,000.00              

🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) - C 29 40 53 54         

* වාරය - 1999         

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.89,679,328.00             

🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) - G 07 37 38 63       

* වාරය - 4160                              

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.31,006,068.00            

🟢 කප්රුක (Kapruka) - S 21 37 38 41 25     

* වාරය - 1175                                             

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.304,012,160.20     

🟢 සසිරි (Sasiri) - 17 35 49        

 * වාරය - 285                

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.100,000.00   


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW