අද ධන නිධානයේ උරුමක්කරු ඔබද? මෙන්න ප්‍රතිඵල.

Lottery Lagna Wasana Mega Power Govisetha Mahajana Sampatha
By Wayomi මාස 11 කට පෙර
Wayomi

Wayomi

Report

දිනපතා සුපිරි තෑගී දිනන ජයග්‍රාහකයන් අතරට එකතු වන්න ඔබත් උත්සහ කරන්න. ඔබේ වාසනාව අද නෙවෙයි හෙට වෙනත් පුළුවන්.

ඊයේ දින ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2022 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන සිකුරාදා )  


ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය 


🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) - C 0 6 9 9 2 5 

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 17,934,265.00

* වාරය - 4894 

🟢 ගොවි සෙත (Govisetha) - M 11 17 29 30

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 79,466,162.00

* වාරය - 3136

🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) - වෘශ්චික 2 4 8 5 6 1 

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 11,238,121.20

* වාරය - 1349

🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) - Z 14 6 8 43 63

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 273,131,530.00

* වාරය - 1242

🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) - B 48 53 61 64 

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 127,850,715.20

* වාරය - 0924

🟢 හඳහන (Hadahana) - සිංහ 23 31 58 59

⭐සුපිරි ත්‍යාග - රු. 2,676,520.60

* වාරය - 0203


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 


🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) - T 11 15 50 61 

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.61,044,109.20 

* වාරය - 1695

🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) - කන්‍යා 12 43 47 56

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.2,512,100.00 

* වාරය - 3581

🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) - P 03 22 48 52   

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.76,355,448.40

* වාරය - 1869

🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) - X 15 37 38 68 

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.78,292,643.10 

* වාරය - 4030 

🟢 කප්රුක (Kapruka) - I 06 23 41 57 14

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.266,030,831.80

* වාරය - 1045 

🟢 සසිරි (sasiri) - 04 11 40 

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.100,000.00

* වාරය - 229 


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න...

JOIN NOW