අද ධන නිධානයේ උරුමක්කරු ඔබද? මෙන්න ප්‍රතිඵල.

Lottery Lagna Wasana Mega Power Govisetha Mahajana Sampatha
By Wayomi මාස 2 කට පෙර
Wayomi

Wayomi

දිනපතා සුපිරි තෑගී දිනන ජයග්‍රාහකයන් අතරට එකතු වන්න ඔබත් උත්සහ කරන්න. ඔබේ වාසනාව අද නෙවෙයි හෙට වෙනත් පුළුවන්.

ඊයේ දින ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2022 සැප්තැම්බර් මස, 30 වන සිකුරාදා )  


ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය 


🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) - C 0 6 9 9 2 5 

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 17,934,265.00

* වාරය - 4894 

🟢 ගොවි සෙත (Govisetha) - M 11 17 29 30

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 79,466,162.00

* වාරය - 3136

🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) - වෘශ්චික 2 4 8 5 6 1 

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 11,238,121.20

* වාරය - 1349

🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) - Z 14 6 8 43 63

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 273,131,530.00

* වාරය - 1242

🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) - B 48 53 61 64 

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 127,850,715.20

* වාරය - 0924

🟢 හඳහන (Hadahana) - සිංහ 23 31 58 59

⭐සුපිරි ත්‍යාග - රු. 2,676,520.60

* වාරය - 0203


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 


🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) - T 11 15 50 61 

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.61,044,109.20 

* වාරය - 1695

🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) - කන්‍යා 12 43 47 56

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.2,512,100.00 

* වාරය - 3581

🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) - P 03 22 48 52   

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.76,355,448.40

* වාරය - 1869

🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) - X 15 37 38 68 

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.78,292,643.10 

* වාරය - 4030 

🟢 කප්රුක (Kapruka) - I 06 23 41 57 14

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.266,030,831.80

* වාරය - 1045 

🟢 සසිරි (sasiri) - 04 11 40 

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.100,000.00

* වාරය - 229 


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න...

JOIN NOW