28 -27 කෝටියක් ඇතුළු ලක්ෂ ගණනක් වටිනා තෑගී දිනාගන්න වාසනාව උරගා බලමු.

nlb dlb Ada Kotipathi Mega Power Govisetha
By Wayomi දින 2 කට පෙර
Wayomi

Wayomi

අදත් 28 -27 කෝටියක් ඇතුළු ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුපිරි තෑගී රැසක් දිනාගන්න.

ඊයේ දින ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2022 නොවැම්බර් මස 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා )

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය


🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) - X 5 6 3 1 3 5       

* වාරය - 4949          

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 10,000,000.00    

🟢 ගොවිසෙත (Govisetha) - T 14 25 42 44       

* වාරය - 3191                                  

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 60,345,974.80  

🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) - කටක 9 3 3 6 7 6       

* වාරය - 1404  

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 11,118,274.80  

🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) - T 09 14 29 30 78        

* වාරය - 1297         

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 282,204,442.00       

🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) - N 03 05 30 64    

* වාරය - 0979           

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 133,964,225.60           

🟢 හඳහන (Hadahana) - වෘෂභ 20 28 31 35        

* වාරය - 0258         

⭐සුපිරි ත්‍යාග - රු. 2,589,165.20    

 

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය


🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) - S 12 48 53 64  

* වාරය - 1924                            

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.83,222,126.40   

🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) - D 54 56 72 75          

 * වාරය - 4085                  

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.30,953,904.60     

🟢 සංවර්ධන වාසනාව (Development fortune) - B 42 64 65 07        

* වාරය - 547     

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.14,467,532.00  

🟢 කප්රුක (Kapruka) - R 11 22 41 46 04 

* වාරය - 1100         

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.280,083,083.80   

🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) - J 15 38 44 62 

* වාරය - 1750  

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.66,044,670.80  

🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) - කන්‍යා 09 13 20 32  

* වාරය - 3636  

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.3,581,644.00 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW