විදුලි ඉංජිනේරු වෘත්තීය සමිති ගෙනා අලුත්ම යෝජනාව මෙන්න.

රට තුළ පවතින විදුලි විසන්ධි වීම් අවම කර ගැනීම සඳහා විදුලි ඉංජිනේරු වෘත්තීය සමිති විසින් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ මෙම තත්වය අවම කර ගැනීම සඳහා රට තුල අඩු වියදම් බලාගාර ස්ථාපිත කිරීමට වහා පියවර ගත යුතු බවයි.

රටේ අවශ්‍යතාවයට ප්‍රමාණවත් විදුලි ජනනයක් ඇති කිරීම ගැටලු සහගතවීමේ අවදානමක් පවතින බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join now