ඉන්නේ රට තුළ වෙනත් ඉන්ධන සමාගම් සමාගම්වලට වෙළදාම් කිරීමට අවසර...

සති 1 කට පෙර
Sithumi

Sithumi

සිපෙට්කෝ සමග ලංකා IOC වැනි තවත් සමාගම් සඳහා මෙරට වෙළෙඳ වෙළඳ පොල තුල ඉන්ධන අලෙවියට අවසර ලබාදීමට ලබා දීමට නියමිත බව අද බලශක්ති අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර තිබේ.