අද කෝටිපති වාසනාව.

Ada Kotipathi Kapruka Dhana Nidhanaya Mega Power Mahajana Sampatha
By Wayomi මාස 1 කට පෙර
Wayomi

Wayomi

Report

දිනෙන් දින අලුත් වෙන වටිනාකම් සමඟ 28 -30 සහ 14 කෝටියක් ඇතුළු ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුපිරි තෑගී රැසක් දිනාගන්න.

අදත් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ටිකත් පත් කිහිපයකම තෑගී වටිනාකම වැඩි වී තිබෙනවා.

ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2023 පෙබරවාරි මස 03 වන සිකුරාදා )

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) - T 9 9 5 3 8 7       

* වාරය - 5020             

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 23,688,968.00                                           

🟢 ගොවිසෙත (Govisetha) - J 7 74 77 78      

* වාරය - 3262     

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 76,185,500.00                                 

🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) - වෘශ්චික 8 3 0 8 1 2   

* වාරය - 1475                                           

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 10,060,901.20               

🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) - N 18 6 26 68 74       

* වාරය - 1368    

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 297,788,002.00                                          

🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) - S 5 14 20 80    

* වාරය - 1049    

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 81,761,207.20           

🟢 හඳහන (Hadahana) - ධනු 8 14 32 48       

* වාරය - 0329    

⭐සුපිරි ත්‍යාග - රු. 2,735,694.40                   

 සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) - B 09 34 49 72    

* වාරය - 1821            

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.73,983,679.00                                      

🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) - මීන 12 24 45 56     

* වාරය - 3707                 

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.2,000,000.00              

🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) - P 10 16 26 33      

* වාරය - 1995       

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.89,359,193.80            

 🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) - H 32 45 49 65    

* වාරය - 4156                           

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.30,474,608.10           

🟢 කප්රුක (Kapruka) - J 24 29 44 52 37     

* වාරය - 1171                                          

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.303,129,672.20     

🟢 සසිරි (Sasiri) - 10 17 25       

* වාරය - 283                                           

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.100,000.00   


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW