හෙට දුම්රිය නියාමක වැඩ වර්ජනයක්... නියාමක වරුන් තහවුරු කරයි.

Strike Sri Lanka Sri Lanka Fuel Crisis Train Crash
මාස 1 කට පෙර
Sithumi

Sithumi

දුම්රිය නියාමකවරුන් ද හෙට දින වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී වෙත දැනුවත් කර ඇත. දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපිය පහතින් දක්වා තිබේ.

Gallery