අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
By krishani මාස 2 කට පෙර
krishani

krishani

මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අද  (02) දින පැය 2 යි විනාඩි 20 ක විදුලි කප්පාදුවක් අනුමත කරන ලදී.

කණ්ඩායම් ABCDEFGHIJKLPQRSTUVW සදහා දිවා කාලයේ පැය 1 සහ රාත්‍රියේ පැය 1 විනාඩි 20ක් විදුලිය විසන්ධි වේ.

Gallery