රන් මිල අදත් උච්චාවචනය වෙයි. නව මිල ගණන් මෙන්න.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates Gold
By Wayomi සති 2 කට පෙර
Wayomi

Wayomi