වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ සංචාරක නිවාස, කඳවුරු බිම් හෙට සිට වැසේ

වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියලුම සංචාරක නිවාස, වන නිවහන් සහ කඳවුරු බිම් හෙට සිට තාවකාලිකව වසා දමන බව වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවා.

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 

Join Now