පාර්ලිමේන්තු උණුසුම

1 month ago

අදත් පාර්ලිමේන්තුව පෙරවරුවේ කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වුනා. එහි සජීවී විකාශය මෙහි බලන්න...