යුද හමුදාවේ සත්කාරත්වයෙන් අද කොවිඩ් එන්නත් ලබාගත හැකි ස්ථාන

යුද හමුදාවේ සත්කාරත්වයෙන් අදත් ස්ථාන රැසක කොවිඩ් එන්නත ලබාදීම සිදු වනවා.

එම ස්ථාන පහතින් දැනගත හැකියි.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join Now


Gallery