විදුලි කප්පාදුව සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්...

Ceylon Electricity Board Sri Lanka Electricity Prices
මාස 1 කට පෙර
Sithumi

Sithumi

ඉදිරියේදි සිදුවන විදුලි කප්පාදුව පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එහිදී ඉදිරි කාල සීමාවේදී විදුලි කප්පාදුව සිදු කරන අයුරු පිළිබඳව දැනුම් දී තිබේ.

එම නිවේදනය පහතින්.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න පුවත් whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join nowGallery