දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ තෙල් ටැංකියක් ගිනි තබයි

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කුරුඳුගහ හැතැක්ම අසල ටැංකියක් ගිනි තබා තිබේ. ඒ තුළින් ඇති වූ තත්වය පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.