ඔබත් වාසනාවන්තයෙක්ද කියලා බලන්න. අදත් එකක් අරන් බලන්න.

Shanida Kapruka Dhana Nidhanaya Mega Power Mahajana Sampatha
By Wayomi දින 3 කට පෙර
Wayomi

Wayomi

අදත් 28 -27 කෝටියක් ඇතුළු ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුපිරි තෑගී රැසක් දිනාගන්න.

NLB ලොතරැයි කිහිපයකම වටිනාකම වැඩි වී තිබෙනවා.

ඊයේ දින ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2022 නොවැම්බර් මස 23 වන බදාදා )

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය


🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) - Y 3 6 3 2 3 0      

* වාරය - 4948         

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 11,458,114.00   

🟢 ගොවිසෙත (Govisetha) - E 23 49 56 80      

* වාරය - 3190                                 

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 60,000,000.00 

🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) - සිංහ 4 4 9 2 6 7        

* වාරය - 1403     

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 11,118,274.80 

🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) - X 23 42 50 60 77       

* වාරය - 1296        

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 281,933,718.00       

🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) - M 09 11 41 63   

* වාරය - 0978           

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 133,964,225.60          

🟢 හඳහන (Hadahana) - කටක 27 42 47 48        

* වාරය - 0257        

⭐සුපිරි ත්‍යාග - රු. 2,544,381.00    

 

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය


🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) - I 01 31 59 67 

* වාරය - 1923                           

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.83,139,120.40  

🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) - B 10 22 64 65         

 * වාරය - 4084                 

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.30,812,520.00    

🟢 කප්රුක (Kapruka) - V 23 25 37 74 25 

* වාරය - 1099        

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.279,788,849.80  

🟢 ජයෝදා (Jayoda) - N 07 29 53 69       

* වාරය - 1873    

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.37,354,828.00 

🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) - P 02 16 32 51

* වාරය - 1749   

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.65,941,602.80 

🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) - සිංහ 04 10 28 46 

* වාරය - 3635 

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.3,399,937.20

 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW