අද දිනට විශේෂිතව, යළි දීර්ඝ වූ විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
මාස 1 කට පෙර
krishani

krishani

අද(16) පැය තුනක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි වේ.

එම කාලසටහන පහතින්,


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න....

Join


Gallery