අද දින රන් මිල සටහන් වූ ආකාරය.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates Gold
By Wayomi මාස 1 කට පෙර
Wayomi

Wayomi

Report

අද දින රන් මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදුව නැහැ.

ඒ අනුව අද දින රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙහෙමයි.

🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce)                                                                      
Rs.694,987.00                 
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram)                                                                                                 
Rs.24,520.00          
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                  
Rs.196,150.00              
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram)                  
Rs. 22,480.00             
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                    
Rs.179,850.00           
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram)                  
Rs.21,460.00            
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn )                  
Rs.171,650.00    

 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW